آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جولاهی

 

محمدبن سيرين گويد: جولاه درخواب، مردي مسافر يا پيك بود، كه در عالم همي گردد. اگر بيند جولاهي جامه همي بافت، با كسي او را جنگ و خصومت افتد، زيرا كه كرباس بافتن به تاويل، جنگ و جدل است. اگر بيند جامه را تمام ببافت، دليل كه اندوهگين شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)