آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نو بودن

 

محمدبن سيرين گويد: هر چيز نو كه به خواب بيند، دليل خير و بركت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)