آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسطرلاب

 

ابراهيم كرماني گويد: اسطرلاب در خواب به تاويل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ، اگر بيند كه اسطرلاب داشت يا از كسي بخرد يا كسي بدو داد، دليل كه از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومي. اگر بيند كه اسطرلاب او ضايع گرديد يا بشكست، دليل كند كه جاه و منزلتش نقصان يابد.

جابر مغربي گويد: اگر بيند در اسطرلاب به آفتاب نگاه مي كرد، دليل است به شغل سلطان يا به شغل اميران وي مشغول شود و از ايشان خير و منفعت بيند و بعضي از معبران گفته اند: اسطرلاب در خواب مردي بود كه وي را اثباتي نباشد و بر كارها پاينده بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)