آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دست بند

 

محمدبن سيرين گويد:

دست اورنجن كه دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه و تنگدستي. اگر بيند دست اورنجن سيمين داشت، دليل كه غم و اندوهش كمتر باشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند پادشاهي دست اورنجن به وي داد، دليل است كه او را فرزندي آيد يا برادري. اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه شوهر كند.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند در هر دو دست، دست اورنجن سيمين داشت، دليل كه او رامال و نعمت به رنج حاصل شود اگر بيند كه در دست مشركي دست اورنجن سيمين كرد، دليل است مشركي بر دست او مسلمان شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن دست اورنجن (دستبند) به خواب بر دوازده وجه است.

اول : برادر.

دوم : خواهر.

سوم : شريک.

چهارم : دوست.

پنجم : رفيق وهمراه.

ششم : فرزند.

هفتم : قوت و نيرومندي.

هشتم : توانائي.

نهم : ولايت وحکومت.

دهم : مال.

يازدهم : محبت.

دوازدهم : پيشه و زراعت.

 

ديدن اورنجن(ميله اي از طلا يا نقره که زنها در دست يا پا کنند) در خواب بر پنج وجه است.

اول : رياست.

دوم : حكومت.

سوم : مكروحيله.

چهارم : غم و اندوه.

پنجم : فرزند يا برادر.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

دستبند نيز از چيزهايي است که ديدنش در خواب براي مردان خوب نيست و براي زنان نيکو مي باشد. نوشته اند که دستبند براي زنان در خواب شوهر است و براي مردان غم و اندوه است و ميزان غم و اندوه به ارزش و بزرگي و کوچکي دستبند مربوط مي گردد. اگر در خواب ببينيد که دستبند بسته ايد به غم و اندوه گرفتار مي شويد يا بدهي بار مي آوريد ولي اگر زني ببيند که دستبند دارد به اندازه ارزاني و گراني آن با شوهرش روابط خوب ايجاد مي کند. نوشته اند که اگر زني در خواب ببيند دستبند گران بهايي بسته کار شوهرش رونق پيدا مي کند و شان و شخصيت مي يابد و سود عايدش مي شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)