آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آهن ربا

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

دیدن: دوستانی جدید خواهی داشت
پیدا کردن : عاشق خواهید شد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آهن‏ربا در خواب، بدين معنا است كه با عقل، درايت و منطق خود، راه را براى پيشرفت اهدافتان در آينده‏ى نزديك باز خواهيد كرد.

اگر دخترى در خواب ببيند كه به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربايى است، نشانه‏ى آن است كه تغيير و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، كه موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است كه با چيدن مقدماتي منطقي براي پيشرفت خود در زندگي ، راهي باز خواهيد كرد.

2ـ اگر دختري در خواب احساس كند آهن ربايي او را به سمت خود جذب مي كند ، نشانة آن است كه در خانوادة او تحولاتي صورت خواهد گرفت كه موجب شادماني او و اعضاي خانواده اش خواهد شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)