آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نویسنده

 

حضرتِ دانيال گويد: اگر چيزي نوشت و نويسنده بود، دليل كه به حيله مال از مردم بستاند.

محمدبن سيرين گويد: اگر عالمي بيند كه نويسندگي مي كرد، دليل منفعت بود. اگر شعر و افسانه مي نوشت، دليل است به كار دنيا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد. اگر بيند كه قرآن يا توحيد يا دعوات مي نوشت، دليل خير و بركت و منفعت بود. اگر در خواب بيند كه نامه مهتري نوشت، دليل خير و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دليل كه توبه كند. اگر به سرخي نوشت، دليل كه به عشرت دنيا مشغول شود. اگر به زردي نوشت، دليل بيماري است. اگر بيند كه به سبزي نوشت دليل كه نيك نام شود. اگر به زر يا سيم نوشت، دليل است از پادشاه منفعت يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نويسندگي به خواب چهاروجه است. اول: خيرو نيكي. دوم: مال و منفعت. سوم: چيزي كه به مكر حاصل كند. چهارم: معزولي از عمل.

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوشتن : خبر ، معاملات خوب

نوشته زیبا : از شما تعریف خواهد شد

بدخط : غم و غصه

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)