آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مارچوبه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل منفعت بود. اگر خام خورد مضرت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)