آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هندوانه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنيد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن هندوانه بیماری بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)