آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیش بند

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  پيش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده اي است که براي حفظ آبرو و حيثيت شخصي خود به عمل مي آوريم. اگر زني در خواب ببيند که پيش بند بسته موردي پيش مي آيد که ناگزير مي شود از خود دفاع کند و چنانچه مردي در خواب ببيند که پيش بند بسته اين معني را مي رساند که نگران موقعيت شغلي و اجتماعي خويش است و از خدشه دار شدن آبروي خود مي ترسد. اگر پيش بند لکه دار، سوخته يا کثيف بود به بيننده خواب تهمت و افترا مي زنند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر زني خواب ببيند پيش بند كثيف و چروكيده است ، نشانة آن است كه در عشق شكست مي خورد و رقبا او را آزار مي دهند .

2ـ اگر دختري در خواب پيش بند سفيد و پر چين ببيند ، نشانة آن است كه بزودي ثروتمند خواهد شد .

3ـ اگر زني خواب ببيند مردي به پيش بند او خيره شده است ، علامت آن است كه خواستگاري با ملايمت به او حرفهايي عاشقانه خواهد زد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند پيش بند بسته است ، نشانة آن است كه در آينده زندگيِ پر قراز و نشيبي خواهد داشت .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر مردى خواب ببيند كه پيشبند بسته است، نشانه‏ى آن است كه كارهاى سختى انجام مى‏دهد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)