آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بد بختی

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بدبختی : خوشبختی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد گرفتار بدبختي شده ايد ، تعبيرخواب چنين است كه پياپي شكست خواهيد خورد ، و تا مدتي زندگي تيره و تاري خواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به بدبختي دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد كه وجود فردي موجب خواهد شد كه در كارهايتان با عدم موفقيت مواجه شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)