آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مامیزان

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن ماميزان به خواب و خوردن آن، دليل بيماري بود. اگر بيند ماميزان از بهر دردِ چشم به چشم كشيد. دليل كه كاري كن كه او را از آن ثواب حاصل شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)