آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب بازی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1- اگر در رؤيا خود را مشغول آب بازى با ديگران ببينيد، به معنى آن است كه ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهيد شد.

2- اگر خواب ببينيد كسي آب بر سر شما مي پاشد ، نشانة آن است كه به معشوق خود خواهيد رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)