آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جواهرات

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جواهرات

آنها را ستایش کردن : ورشکستگی

کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است

خریدن آن : بدبختی

جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوندِ علم و دين است و با همه كس نيكي و احسان كند. اگر خداوند دين نباشد، دليل كه خداوند غلامان شود و به قدر و قيمت گوهر او را مال حاصل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر ببينده خواب درستكار و پارسا باشد و ببيند گوهرهايى را مى فروشد، علم و دين پيدا مى كند.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)