آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حیوانات

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حیوانات : خوشبختی ، ثروت

اهلی کردن حیوانات : بهره

غذا دادن به حیوانات : احساس رضایت

حیوان خشک شده : شما خود را برای هیچ و پوچ نگران کرده اید

حیوانات وحشی : مشکلات

حیوانات خانگی : آسایش

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)