آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خوابیدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خوابیدن : تنبلی

خوابیدن در منزل دیگری : حسادت

در طبیعت : سفر خوابیدن

خوابیدن در یک آلاچیق : ماجرا جویی

خوابیدن در یک هتل : خواسته های بر آورده شده

خوابیدن دریک واگن : روابط تجاری مساعد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)