آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دست زدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دست زدن جهت تشویق : امیال واهی شما ارضا خواهند شد

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)