آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مُخَنّث

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مخنث شده بود و خود چون زنان بياراست، دليل كه بلائي به وي رسد. اگر بيند كه با مخنثان نشسته بود، دليل كه با مفسدان اختلاط كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)