آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دسته گل

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دسته گل : شادی زود گذر

دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

 

1ـ خواب دستة گلي رنگارنگ و زيبا در خواب ، دلالت بر آن دارد كه ارثي از طرف فاميلي ناشناس به شما مي رسد . اين خواب همچنين از شادابي و گرد هم آمدن افراد جوان خبر مي دهد .

2ـ ديدن دسته گل پژمرده در خواب ، نشانة بيماري و مرگ است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)