آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

راه آهن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

راه آهن : تغییرات در زندگی

 

 

1ـ ديدن راه آهن در خواب ، نشانة آن است كه كسي مي كوشد مانع پيشرفت شما در زندگي بشود .

1ـ ديدن ريلهاي راه آهن در خواب ، علامت ان است كه ناگاه در مي يابيد كه كارتان به مراقبت و توجه بيشتري نياز دارد ، زيرا دشمنان مي كوشند جاي شما را اشغال كنند . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه براي ديدار از دوستان به سفر خواهد رفت .

2ـ ديدن مانعي روي ريلهاي راه آهن در خواب ، نشانة آن است كه كسي پنهاني به شما خيانت مي كند .

3ـ راه رفتن روي ريل راه آهن در خواب ، نشانة روبرو شدن به اوقاتي لبريز از نگراني و كارهايي دشوار است .

4ـ گذاشتن از روي ريل راه آهن در خواب ، علامت آن است كه از كارهاي دستي اي كه با مهارت انجام مي دهيد شادي بزرگي به دست مي آوريد .

5ـ اگر خواب ببينيد آبي زلال از روي ريل راه آهن عبور مي كند ، علامت آن است كه لذتجويي ، زندگي شما را به  ويرانه اي مبدل مي كند ، اما ديگر بار براي ساختن زندگي خود به پا خواهيد خاست .

دیدن خط آهن یا قطار مسافرتی در خواب دلیل این است که کارتان پیشرفت خواهد کرد ، به مسافرت پر سودی میروید و یا از راه دوری برایتان مهمان میرسد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)