آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رختخواب

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

رختخواب

کثیف : خوشبختی خانوادگی

از تخت افتادن : احتیاط کنید

تختخواب زیبا : ازدواج موفق

رختخواب خالی : مرگ

از تخت برخاستن : شما سلامتی خود را باز خواهید یافت

رختخوابی که آفتاب روی آن باشد : کامیابی

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)