آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روزنامه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند

 

مولف گويد:

چون روزنامه ذاتا اخبار را به مردم مي رساند. مي توان گفت خواندن روزنامه در خواب نشانه خبر است.

اگر آگهي هاي را مي خواند که نوشته هايش به رنگ زرد بود دليل بر بيماري است

اگر به رنگ سرخ و سبز بود دليل بر شادي و خوشحالي

اگرمطالب ترحيم ها را مي خواند دليل بر طولاني شدن عمر

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)