آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلکسیون

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کلکسیون

حشرات : ناراحتی

گیاهان : شادی

سنگهای معدنی : اتفاق ناخوشایند

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)