آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نوازنده

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوازنده : خرجهای بیهوده- ولخرجی

گروه نوازندگان : دوستان وفادار

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)