آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرزنگوش

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرزنگوش بوئيد، دليل كه او پسري ايد عالم و دانا. اگر بيند مرزنگوش پژمرده بود، به تاويل بد است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)