آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

استخدام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد بي كار هستيد و براي استخدام به دنبال كار مي گرديد ، علامت آن است كه از روي وجدان كار مي كنيد و براي همين نبايد نگران چيزي باشيد . زيرا ديگران هميشه به شما و كارتان نيازمندند .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران را استخدام مي كنيد ، علامت آن است كه در امور مالي زيان خواهيد كرد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)