آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

استعفاء

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد از مقامي استعفاء مي دهيد ، علامت آن است كه وظايف جديد را به نحوي نامطلوب آغاز خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران از مقام خود استعفاء مي دهند ، علامت آن است كه خبرهايي ناخوشايند به گوشتان خواهد رسيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)