آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بالا سر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد كه شيئي بالاي سر شما آويخته است و در حال افتادن است مي تواند نشانة آن باشد كه خطري شما را تهديد مي كند . اما اگر آن شيئي  روي شما بيفتد ، نشانة نابودي است يا نااميديي ناگهاني را خبر مي دهد و اگر آن شيئي نزديك شما بر زمين بيفتد ، بي آنكه به شما لطمه اي بخورد ، نشان از آن دارد كه شما از ورشكستگي نجات خواهيد يافت، بي آنكه به شما لطمه اي بخورد ، نشان از آن دارد كه شما از ورشكستگي نجات خواهيد يافت ، ولي با سختيهاي ديگري مواجه خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد كه شيئي بالاي سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاكي از آن است كه بعد از زياني سخت ، وضع مالي شما بهبود خواهد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)