آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلدرچین

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بلدرچين در خواب، دلالت بر شنيدن اخبار خوشايند دارد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بلدرچين در خواب ، علامت سعادت خوشبختي است .

2ـ ديدن بلدرچين مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختي بزرگي است .

3ـ اگر خواب ببينيد بلدرچين شكار مي كنيد ، علامت آن است كه به بهترين دوستان خود حسادت مي ورزيد .

4ـ خوردن گوشت بلدرچين در خواب ، نشانة آن است كه بيش از حد ولخرجي خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)