آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آتشفشان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آتشفشان در خواب ، نشانة‌آن است كه با كساني مخالفت مي كنيد كه شهرت شما را به عنوان شهروندي درستكار و خوش برخورد ، زير سؤال مي برند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)