آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پانسمان

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پانسمان در خواب، نشانه‏ى رسيدن به ثروت است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد پانسمان مي شويد ، علامت آن است كه ثروتي به دست مي آوريد كه پايدار نيست .

2ـ اگر مردي خواب ببيند همسرش لباسي از جنس باندِ پانسمان بر تن كرده است ، نشانة آن است كه روي همسر خود تأثيري قدرتمند خواهد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)