آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرستاری

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب پرستارى را مشاهده كنيد كه از شما مراقبت مى‏كند، نشانه‏ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب مشغول پرستارى از بيماران باشيد به اين معنا است كه به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‏يابيد، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به اين معنا است كه شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر زني خواب ببيند از نوزاد خود پرستاري مي كند ، نشانة آن است كه به كاري دلپذير مشغول خواهد شد . 2ـ اگر دختري خواب ببيند از نوزادي پرستاري مي كند ، علامت آن است كه مقام ارزشمند و معتبري به دست خواهد آورد .

3ـ اگر مردي خواب ببيند همسرش از كودك خردسالش مراقبت مي كند ، نشانة آن است كه مسئوليتهاي خود را به شكل هماهنگي پيش خواهد برد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)