آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پستخانه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه به دنبال پستخانه‏اى هستيد، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پستخانه در خواب ، نشانة با اطلاع شدن از خبرهايي نامساعد است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)