آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پشت بام

 

هانس كورت مى‏گويد:

ديدن پشت بام در خواب، بيانگر رسيدن به خوشبختى است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه دچار مشكلى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه در پشت بامى خوابيده‏ايد، به اين معنا است كه دشمنانتان نمى‏توانند به شما آسيب برسانند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد بر پشت بام خانه اي ايستاده ايد ، علامت آن است كه به سعادتي بي كران دست خواهيد يافت . اما اگر احساس كنيد از پشت بام سقوط مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي هيچ تكيه گاه محكمي نخواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد بام خانه اي در حال فروريختن است ، علامت آن است كه با مصيبتي ناگهاني مواجه خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد سقف خانه اي را تعمير مي كنيد ، نشانة آن است كه به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

4ـ خوابيدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است كه از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهيد ماند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)