آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آدم کشی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده‏ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد داشت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)