آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیشخدمت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پيشخدمت در خواب ، علامت آن است كه به لذات حقير تن خواهيد داد و پاكي درون خود را آلوده خواهيد ساخت .

2ـ اگر دختري خواب ببيند پيشخدمت رستوراني شده است ، علامت آن است كه عاشق مردي خوش گذران خواهد شد .

3ـ ديدن پيشخدمتي نامرتب و عصباني در خواب ، علامت آن است كه افرادي خود را به خانة شما دعوت خواهند كرد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب خود را پيشخدمت دادگاه ببيند، نشانه‏ى انجام كارهاى بيهوده است. اگر در خواب با يك پيشخدمت دادگاه دعوا بگيرد، به اين معنا است كه در قبال انجام كارهاى خوب پاداشى به شما نمى‏دهند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)