آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیک نیک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به پيك نيكي رفته ايد ، نشانة كسب لذت و موفقيت در زندگي است .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به پيك نيك مي روند ، نشانة آن است كه به شادماني تمام و كمالي دست خواهيد يافت .

3ـ اگر خواب ببينيد به هنگام تفريح و خوش گذراني تندباد بساط شما را به هم مي ريزد ، نشانة آن است كه موقتأ در زندگي سود چنداني به دست نخواهيد آورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)