آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مزدوران

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد مزدوران در خانه او كار مي كردند، دليل كه با كسي خصومت كند. اگر ديد در خانه ديگر مزدوري نمود، دليل كه به كاري سخت گرفتار شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)