آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تف کردن

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب روى كسى تف كنيد، بيانگر مشكلات مالى است اما اگر كسى روى شما تف كرد، يعنى شانس به شما روى مى‏آورد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ تف كردن در خواب ، نشانة آن است كه وظايفي را كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به پايان خواهيد رساند .

2ـ اگر خواب ببينيد كسي تف به روي شما مي اندازد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان قهر خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)