آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تله موش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـديدن تله موش در خواب ، علامت آن است كه افراد قرصت طلب براي شما نقشه هايي كشيده اند . بايد بيشتر مراقب خود باشيد .

2ـ اگر خواب ببينيد در تله موش ، موشي به دام افتاده است ، نشانة آن است كه به دست دشمنان گرفتار خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد تله موشي كار مي گذاريد ، نشانة آن است كه با توسل به حيله و نيرنگ مي كوشيد بر مخالفين خود پيروز شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)