آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تند باد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ شنيدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است كه براي جبران شكستي كه در زندگي خورده ايد ، به كارهايي نادرست خواهيد زد .

2ـ اگر خواب ببينيد خانه اي را تندباد ويران ساخته است و شما مي كوشيد كسي را از زير الوارهايش نجات دهيد ، علامت آن است كه به مكانهايي دوردست سفر مي كنيد اما در زندگي شما از نظر مالي تغيير چشم گيري رخ نمي دهد .

3ـ اگر خواب ببينيد به بقاياي خرابيهاي آثار طوفان نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه به خطري نزديك مي شويد اما با تغيير زندگي ديگران از آن خطر نيز بر طرف مي شويد .

4ـ اگر خواب ببينيد تندباد كساني را كشته است و كساني را مجروج كرده است ، علامت آن است كه افرادي شما را به دردسر مي اندازند و شما را اندوهگين مي سازند .

5ـ اگر خواب ببينيد تندباد فرومي نشيند ، علامت آن است كه در زندگي به گرفتاريهاي بزرگ دچار نخواهيد شد .

6ـ اگر خواب ببينيد گرفتار تندباد شده ايد ، علامت آن است كه در حرفة خود زيانها خواهيد ديد و با مشكلات فراواني روبرو خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)