آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

توله سگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهرباني با افراد معصوم و بي سرپرست را هدف اصلي خود قرار مي دهيد . دوستاني صميمي خواهيد يافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .

2ـ ديدن توله سگهاي كثيف و لاغر در خواب ، علامت آن است كه وظايفي سخت و رنج آور را به دوش خواهيد گرفت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)