آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یادداشت

 

1ـ اگر خواب ببينيد چيزي يادداشت مي كنيد ، علامت آن است كه درگير كار بيهوده اي خواهيد شد كه تنها نگراني و اضطراب برايتان به ارمغان مي آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران چيزي يادداشت مي كنند ، نشانة آن است كه فردي از شما در خواست كمك مي كند و شما را با درخواست خود نگران مي سازد .

3ـ اگر خواب ببينيد يادداشت خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه در تجارت زيان ناچيزي خواهيد ديد .

4ـ اگر در خواب يادداشتي پيدا كنيد ، نشانةآن است كه با قبول كردن وظيفه اي جديدي ، به ديگران سود خواهيد رساند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)