آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هفت تیر

 

مولف گويد:

اگر با هفت تير مورد هدف قرار گرفتيد يک خبري در پيش رو داريد

اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شديد دليل بر طولاني بودن عمر

اگر باهفت تير شليک مي کنيد وگلوله هاي آن قدرت کافي ندارند نشان آمدن فرزند دختر مي باشد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)