آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جشنواره

 

اگر خواب ببينيد در جشنواره اي حضور داريد ، علامت آن است كه به ديگران بسيار وابسته ايد و دل به كسب لذاتي مي بنديد كه زودتر از موعد طبيعي شما را پير مي كند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)