آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

می پخته

 

ديدن ميِ پخته در خواب، دليل بر مال حرام بود. اگر بيند مي پخته خورد، دليل كه به قدر مستي مال حرام حاصل آيد. اگر بي مي مست بود، دليل كه او را ترس و بيم بود. اگر بيند در ميان مي غرق شد، دليل كه درخصومت و دشمني هلاك و نابود گردد. اگر بيند آب در روي مي پخته مي فروخت، دليل كه چيزي حرام فروشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)