آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لبنیاتی

 

ديدن مغازة لبنياتي در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)