آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حشره کش

 

مولف گويد:

استفاده از حشره کش جهت کشدن حشرات مزاحم  ايستادگي در برابرمزاحمان و از خود دور کردن آنها

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)