آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خاک اره

 

ديدن خاك اره در خواب ، علامت آن است كه اشتباهات اندوهبار باعث پريشاني شما خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)