آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خشکسالی

 

ديدن خشكسالي در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بين ملتهاست و شكستن كشتي ها در دريا و رفتن بر زمينهايي سوخته و جدايي افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناك ديگر .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)