آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دانشکده

 

1ـ ديدن دانشكده در خواب ، علامت آن است كه به مقامي منصوب مي شويد كه مدتها در انتظارش بوديد .

2ـ اگر خواب ببينيد پس از اتمام تحصيلات خود ديگر بار در حال ثبت نام در دانشكده هستيد ، نشانة آن است كه در كار پسنديده اي امتياز به دست مي آوريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)